והוא נתן את אלה שליחים ואת אלה נביאים, את אלה מבשרים ואת אלה רועים ואת אלה מורים
”Și El a dat pe unii: Shlichimi și pe unii: Profeți și pe unii: Vestitori și pe unii: Păstori și pe unii: Învățători.”

Shaul haShaliach - Efesim 4:11.

1. Shlichut - שליחות
Criterii și condiții

2. K’hilah - קהילה
Comunitate

3. Tshuvah - תשובה
Întoarcere

4. Tvilah - טבילה
Cufundare

5. Torat haShlichim - תורת השליחים
Învățătura shlichimilor evrei

6. Malchut - מלכות
Guvernarea Lui Adonay

7. Aseret ha’dibrot - עשרת הדברות
Cele 10 cuvinte (porunci)

8. Ha’m’shichah - המשיחה 
Ungerea