כי האלהים שם בעדתו בראשונה שליחים, אחריהם נביאים, אחריהם מורים, אחריהם עושי גבורות, אחריהם מתנות רפואה, ועוזרים, ומנהיגים, ומיני לשונות
”Pentru că Elohim a pus în Comunitatea Sa întâi Shlichimi, după ei Profeți, după ei Învățători, după ei făcători de minuni, după ei daruri de vindecare și ajutori, și lideri, și diverse limbi.”

Shaul haShaliach - 1Korintim 12:28.

Mesaje video

Cursul de ALEF-BEYT

Cuvinte și expresii ebraice

Din misterele Sfintelor Scripturi

HaYahadut HaMeshichit - Iudaismul Mesianic

Torat HaMashiach

Torat ha'shlichim

Noul Legământ aramaic

Diverse